Strona główna BIP Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Przasnyszu

STATUS PRAWNY


Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu został utworzony na podstawie Uchwały Nr 97/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2005r.
Akt Założycielski Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 97/05
ZMSP w Przasnyszu tworzy się z dniem 1 września 2005r.
W skład ZMSP w Przasnyszu wchodzą:
Medyczna Szkoła Policealna
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu działa na podstawie statutu nadanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr 97/05
Zadania dla ZMSP w Przasnyszu na poszczególne lata określają zatwierdzone corocznie przez organ prowadzący, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, arkusze organizacyjne

Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32